Skip to main content

Om Watson

"Elementary, my dear Watson."

Sherlock Holmes

Misstänker ni att det finns en narkotika­problematik på ert företag, skola eller i fastigheten du äger?

Kontakta oss så genomför vi en kontroll med narkotika- och vapensökhundarna och ger dig svaren. Samtidigt ger vi er kunskap och information om vad ni bör vara uppmärksamma på för att tidigt upptäcka en framtida problematik.

Vet ni att det finns en narkotika­problematik?

Då lägger vi tillsammans upp en åtgärdsplan och genomför regelbundna genomsökningar, oannonserat, på avtalad tidsintervall. Vi tillhandahåller också skyltningsmaterial som informerar om att lokalerna genomsöks av narkotika- och vapensökhundar.

Vill ni förebygga narkotika­problematiken och säkra både arbetsmiljön, verksamheten och varumärke?

Kontakta oss så utför vi preventiva genomsök på avtalad tidsintervall och tillhandahåller skyltningsmaterial, som informerar om att lokalerna genomsöks av narkotika- och vapensökhundar. Platsen blir då också oattraktiv att söka sig till för individer med narkotikaproblematik.

Vi arbetar under sekretess och du väljer nivån av diskretion!

Narkotika i och runt fastigheter

De flesta fastighetsägare kan vittna om att deras personal har hittat droger och missbruksverktyg i allmänna utrymmen som källare, vind och parkeringsgarage.

Problemet finns även på fastighetshetens närliggande ytor, som lekplatser, gårdar och grönområde. För att undvika att upptäckas med droger undviker personer med en missbruksproblematik att förvara narkotikan hemma i bostaden. I stället förvaras drogerna i de allmänna utrymmena runt sin bostad, på sin skola eller arbetsplats. Målet är att försvåra för polisen att binda drogerna till ägaren. Detta skapar ett trygghetsproblem för de boende och ett arbetsmiljöproblem för personalen. Resultatet är att fastighetens attraktionsvärde sänks och fastighetsägaren riskerar att få ett försämrat rykte och ett skadat varumärke.

Vi tillhandahåller regelbundna narkotika- och vapensök, tydligt skyltningsmaterial och  utbildning av personal i narkotikakännedom. Ni får de verktyg och kunskap som behövs för att identifiera problematiken, förstå den och agera för att återfå kontrollen över era fastigheter och era områden. Detta ger er personal och era hyresgäster en trygghet bör finnas i en fastighet.

Referens: PMalmö

Narkotika på arbetsplatsen

Droger är ett kostsamt problem på ett företag.
Samtidigt är problemet mycket enklare att förebygga än att åtgärda.

Enligt boken Alkohol & droger på jobbet, en chefshandbok, har 80 % av missbrukarna ett arbete. 25 % av alla arbetsplatsplatsolyckor är missbruksrelaterade och 80 % av missbrukarna stjäl från sin arbetsgivare. Det behöver inte vara pengar ur kassan, utan det kan vara hemlig information som absolut inte ska komma i orätta händer. För det är kostsamt att finansiera ett beroende. Lägg där till minskad produktivitet och ökad frånvaro. Det tar i genomsnitt 7–10 år för arbetsgivaren att upptäcka ett missbruk, då har det hunnit hända en del…

Drogproblematiken är alltså en katalysator för en rad beteenden som bör förebyggas. Ofta förvaras dessutom narkotika på arbetsplatsen för att undgå upptäckt i hemmet, vilket även riskerar att påverka synen på företaget och dess varumärke. Övrig personal som känner oro och ängslan över situationen kan bilda ringa på vattnet som slutligen påverkar moralen och lagandan i företaget.

Med proaktiva insatser och regelbundna hundsök i era lokaler, placering av skyltningsmaterial och utbildning av personal ser vi till att ni får en drogfri miljö att arbeta i. Personalen på de företag vi arbetar för har beskrivit att de upplever arbetsplatsen som tryggare efter våra besök. Dessa insatser är centrala för att tidigt fånga upp ett missbruk och därmed undvika ökad frånvaro, olyckor och stölder. Tidig upptäckt och tidiga insatser ökar även möjligheterna och chanserna för en lyckad rehabilitering.

Dessa insatser förebygger också att personer med en missbruksproblematik söker sig till er arbetsplats och
era lokaler.

Referens: PMalmö

Narkotika på skolor

I skolmiljön ser narkotikaproblematiken ut på två sätt. Dels skolmiljön för de mindre barnen där det är en inbjudande utemiljö. Dels skolan för ungdomar och vuxna där eleverna är i fokus.

På skolor för de yngre barnen finns inbjudande utemiljöer där människor med narkotikaproblematik gärna umgås på kvällar och helger. Inte sällan påträffar både barn och personalen narkotika och missbruksverktyg, vilket kan leda till katastrofala följder. För att personalen snabbt ska kunna identifiera vad som påträffats och kunna fatta bra beslut utbildar vi dem i narkotikakännedom. Denna kunskap ger dessutom en extra trygghet i föräldrakontakten för att lättare kunna se om föräldrarna är påverkade. Därmed finns verktygen för att agera på missförhållanden och kanske också rädda liv.

Problematiken ser annorlunda ut på skolor för de äldre eleverna, där är eleverna och innemiljön i fokus. I en undersökning av CAN om skolelevers drogvanor från 2019 svarade 9 % av pojkarna och 6 % av flickorna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika. Bland gymnasieeleverna är det mer än dubbelt så vanligt att någon gång ha använt narkotika jämfört med niorna; 19 % av pojkarna och 13 % av flickorna uppgav detta i gymnasiets år 2 i årets undersökning. I båda årskurserna var cannabis det vanligaste preparatet.

Watson Detective Dogs hjälper er skola att skapa en drogfri miljö, både för elever och personal. Genom att göra regelbundna hundsök hittar vi tidigt individer som behöver hjälp. Arbetet försvårar även försäljning och förvaring av droger i lokalerna och utemiljöerna. Genom att sätta in rätt insatser tidigt ökar dessutom chanserna att stoppa problematiken i tid. I samband med arbetet utbildar vi även personalen. Därmed kan de tidigt identifiera och tyda tecken och signaler i miljön och på individer. Kunskapen ger de även mod att bemöta eleverna i debatten om droger och användningen av narkotika, vilket ökar chansen att påverka synen på droganvändning.

Referens: Thoren Business School

”Excellent! I cried. ’Elementary’, said he.”

Watson